Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


tel.: (48)(22) 516-99-09
tel.: (48)(22) 673-51-80
tel.: (48)(22) (6) 814-120
fax: (48)(22) 516-99-90
fax: (48)(22) (6) 814-120 w.590

e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Witamy

  

AB 380
AB 241
 AP 073
   
 
22/MON/2011
16/MON/2014
15/MON/2014
14/MON/2014
 
 
 ISO 9001:2008
  AQAP 2110:2009
 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU

W dniu 23.09.br. w auli WIChiR odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Głównymi punktami obrad było przedstawienie harmonogramu oceny okresowej pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz kierunków rozwoju i działania Instytutu na lata 2015-2018.

Harmonogram oceny pracowników za lata 2012-2013 przedstawił zastępca dyrektora Instytutu płk dr inż. Arkadiusz MAZIERSKI. Wynika z niego, że ocena zostanie zakończona do końca tego roku.

Zasadnicze kierunki działania Instytutu w latach 2015-2018 przedstawił dyrektor WIChiR Pan dr inż. Grzegorz NYSZKO. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu podkreślił , że pomimo szerokiego spektrum zagadnień omówionych przez Pana dyrektora nie zostały pominięte żadne istotne dla działalności Instytutu sprawy. Rzeczowe i przemyślane wnioski w wystąpieniu wynikające z uwarunkowań w jakich będzie działał Instytut     w najbliższych latach dają nadzieję na jego rozwój i dobre funkcjonowanie –podkreślił Pan profesor Krzysztof CZUPRYŃSKI.

 

 


Wizyta międzynarodowej delegacji „Chemików”

W dniu 17.09.2014 r. w Instytucie gościliśmy kierowniczą kadrę Połączonego Centrum Doskonalenia OPBMR NATO z VYSKOV/ Joint CBRN Defence Center of Excellence/.

Jest to wiodące w NATO centrum szkolenia w zakresie obrony przed bronią masowego rażenia. Do jego zadań należy min. realizacja projektów związanych z wdrażaniem nowych dokumentów doktrynalnych oraz projektów obronnych OPBMR w NATO.

W toku wizyty dyrektor Instytutu -dr inż. Grzegorz NYSZKO przedstawił gościom historię, zakres działalności oraz najważniejsze osiągnięcia WIChiR. Przedstawiono również nasze ostatnie osiągnięcia oraz część naszej bazy naukowo-technicznej .

Przedstawione osiągnięcia jak i możliwości Instytutu cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

 


Święto Wojska Polskiego w Instytucie

W dniu 13.08.br. w auli Instytutu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego. Zbiórce przewodniczył dyrektor WIChiR – Pan dr inż. Grzegorz Nyszko. Po powitaniu i przedstawieniu celu zbiórki zgromadzonym na auli żołnierzom i pracownikom wojska Instytutu odczytano postanowienia Prezydenta RP i decyzję Ministra Obrony Narodowej o wyróżnieniach odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Postanowieniem Prezydenta RP odznaczeni zostali:

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI:
   - płk NYSZKO Grzegorz;
   - ppłk MAZIERSKI Arkadiusz.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI:
   - ADAMKIEWICZ Dorota
   - GAZDOWSKA Maria

Decyzją Ministra Obrony Narodowej nadano:

SREBRNY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY:
   - ppłk CEREMUGA Michał;
   - ppłk SZMIGIELSKI Radosław.

BRĄZOWY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY:

- PIRSZEL Jacek.

Dekoracji dokonał dyrektor Instytutu Pan dr inż. Grzegorz NYSZKO.

 

 


Zmiana Kadry Kierowniczej Instytutu

Z dniem 01.08.2014 r. obowiązki Dyrektora Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii objął Pan dr inż. Grzegorz NYSZKO.

Obowiązki Zastępcy Dyrektora Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii pełni Pan ppłk. dr inż. Arkadiusz Mazierski.

 


Pożegnanie z mundurem Dyrektora Instytutu

W dniu wczorajszym tj.31.07.2014r.o godzinie 14.00 w auli Instytutu odbyła się uroczysta zbiórka  stanu osobowego WIChiR poświęcona  pożegnaniu z mundurem Pana pułkownika dra inż. Grzegorza NYSZKO.

Po odczytaniu Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 1347 z dnia 2.07.2014r., która zwalnia i przenosi do rezerwy z dniem 31.07.br. płka dr inż. Grzegorz NYSZKO, drogę służbową oficera przedstawił zastępca dyrektora Pan płk rez. Edward MOSKAL.

W dowód uznania za lata wzorowej służby w mundurze na wielu trudnych stanowiskach Pan płk dr inż. Grzegorz NYSZKO został uhonorowany szablą z pochwą i tabliczką pamiątkową. Obecny na uroczystości przewodniczący Konwentu Dziekanów Pan płk Marian BABUŚKA w wielu ciepłych słowach podkreślił lata służby płka Grzegorza NYSZKO. Wręczył mu na pamiątkę dyplom uznania i ryngraf Konwentu Dziekanów.

Następnie została odczytana Decyzja nr 2/Pers./DPZ  Ministra Obrony Narodowej  z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie powołania Pana dr inż. Grzegorza NYSZKO na stanowisko Dyrektora Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii z dniem 01.08.2014 roku.

       

      

 


 

Wyróżnienie naszego urządzenia

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Agencja Promocyjna „INVENTOR” już po raz XVII współorganizowały „Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2014. Wystawa odbyła się w Moskwie w dniach 01-04 kwietnia 2014. W wystawie wzięło udział ponad 400 wystawców z 16 krajów.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii wspólnie z WB Electronics zgłosiły wynalazek chroniony 9 patentami i dotyczący rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych w Przyrządzie Rozpoznania Skażeń PRS-1W. Międzynarodowe Jury XVII Salonu ARCHIMEDES 2014 przyznało temu rozwiązaniu złoty medal.


 

   

Czytaj więcej

 


 

 Nagroda Prezydenta RP - przyrząd rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych PRS-1


Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest instytutem badawczym działającym od 1954 r., nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Prowadzi prace badawcze i rozwojowe w zakresie sprzętu i środków obrony przed bronią masowego rażenia, ochrony środowiska naturalnego i kontroli procesu rozbrojenia chemicznego. Posiada też uprawnienia do wykonywania ekspertyz oraz wydawania opinii i certyfikatów dotyczących wyrobów i technologii związanych ze swoją specjalizacją. Wykonuje również testowanie sprzętu ochrony przed skażeniami i prowadzi szkolenia w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia.

W Instytucie działają akredytowane Laboratoria Badawcze i Pomiarowe oraz Ośrodek Certyfikacji Wyrobów.

Zgodnie ze swoją specjalizacją WIChiR prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie:
 
1.  technologii wytwarzania materiałów ochronnych oraz izolacyjnej i filtracyjnej odzieży ochronnej;
2.  materiałów dymotwórczych i zapalających oraz środków i urządzeń do ich stosowania;
3.  odporności materiałów i sprzętu na impuls termiczny;
4.  materiałów osłonowych przed promieniowaniem radiacyjnym;
5.  materiałów ochronnych i barierowych oraz pokrowców antykorozyjnych wielokrotnego użytku do przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
6.  metod, środków i urządzeń do odkażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
7.  zabezpieczenia powierzchni sprzętu wojskowego powłokami ochronnymi przed skażeniami chemicznymi i promieniotwórczymi;
8.  środków do ochrony i odkażania odkrytych powierzchni skóry;
9.  syntezy substancji objętych wykazami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej;
10.  technologii niszczenia niebezpiecznych substancji chemicznych;
11. wykrywania i oznaczania wysokotoksycznych substancji chemicznych (bojowych środków trujących i toksycznych substancji przemysłowych);
12. opracowywania, testowania i opiniowania środków i sprzętu rozpoznania chemicznego;
13. jakościowa i ilościowa chemiczna analiza instrumentalna;
14. kontroli analitycznej przestrzegania postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej;
15. metod i sprzętu do detekcji promieniowania jądrowego oraz pomiaru promieniowania jonizującego;
16. propagacji promieniowania gamma i neutronowego w materiałach osłonowych;
17. kalibracji mierników stosowanych w ochronie radiologicznej;
18. mobilnego sprzętu do detekcji promieniowania jonizującego;
19. środków ochrony dróg oddechowych - indywidualnych i zbiorowych;
20. technologii wytwarzania i metod badania materiałów sorpcyjnych i filtracyjnych;
21. metod badań laboratoryjnych, eksploatacyjnych oraz warunków kontroli i odbioru sprzętu ochrony dróg oddechowych.
 
Instytut w zakresie prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych działa w systemie jakości zgodnie z normami ISO 9001 oraz dokumentem standaryzacyjnym NATO AQAP 2110.
 
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii posiada:
 
Koncesję MSWiA nr B-007/2004 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 
 
certyfikaty systemu zarządzania:
ˇ         AQAP 2110:2009 nr 415/A/2014
 
certyfikaty akredytacji PCA:
 
certyfikaty akredytacji OiB MON:
 
Ponadto Laboratorium Badawcze Radiometrów posiada certyfikat nr 11/2009/WCM wydany przez Wojskowe Centrum Metrologii.

UNIA EUROPEJSKA

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

   Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest benficjentem projektu pt.
"Wyposażenie stanowisk badawczych zintegrowanego laboratorium CZT" realizowanego w ramach SPO-WKP

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 172152    online jest, 4

Ostatnia aktualizacja: 2014-09-24 10:56:03